top of page

PROBLEMATIKA STIKOV OTROKA S TISTIM OD STARŠEV, KATEREMU OTROK NI ZAUPAN V VARSTVO IN VZGOJO V ČASU EPIDEMIJE BOLEZNI COVID-19 (t.i. KORONAVIRUS)

Stiki s starši so opredeljeni v 141. členu Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C; v nadaljevanju: DZ), ki določa, da ima otrok pravico do stikov z obema od staršev in oba od staršev imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo koristi otroka. Na podlagi navedenega lahko razberemo, da je pravica do stikov obojestranska (imetnika te pravice sta torej tako otrok kot tudi starš), pri čemer pa je osnovno vodilo pri njenem izvrševanju korist otroka.

Sodišča v številnih zadevah po razpadu družine s sodno poravnavo ali odločbo urejajo način izvajanja stikov med otrokom in tistim od staršev, s katerim otrok ne živi. Stiki so praviloma urejeni tako, da potekajo neposredno, pogosto tudi z nočitvami in preko vikenda. Ob običajnem izvajanju stikov otroci tako prehajajo iz gospodinjstva enega od staršev v gospodinjstvo drugega od staršev.

V času epidemije koronavirusa pogosto prihaja do vprašanj staršev, ki ne živijo (več) skupaj kako postopati glede stikov, ki so določeni v sodni odločbi ali sodni poravnavi. Vlada je namreč sprejela vrsto ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa med njimi je tudi prepoved prehajanja med občinami in omejitvami socialnih stikov. Hkrati pa je prisoten tudi strah starša kateremu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, da bi otrok v primeru stikov lahko bil izpostavljen okužbi z virusom. Tako se pojavljajo vprašanja kot so: ali sem kot starš kateremu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo obligiran omogočiti stike z drugim staršem v času virusa; na kakšen način in kje naj se stiki izvajajo; kaj v primeru, da bivši partner kljub pravnomočni sodni odločbi onemogoča moje stike z otrokom; ali lahko z namenom izvrševanja stikov prehajam med občinami… V tem članku bomo poskusili odgovoriti na najpogosteje zastavljena vprašanja s katerimi se v času epidemije koronavirusa srečujemo tudi družinski odvetniki v naši odvetniški pisarni. V primeru dodatnih pravnih vprašanj, ki se vam bodo morebiti porajali ob branju tega članka, pa nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov info@pipus.si.

V začetku epidemije koronavirusa je s strani oblasti prišlo do navodil, da naj otroci ne prehajajo med družinami, ker bi se na ta način lahko morebitna okužba prenesla iz enega okolja v drugo hkrati pa bi se na ta način okužilo več ljudi, kot bi se, če bi otrok ostal pri staršu, ki mu je otrok zaupan varstvo in vzgojo. Dodatno nejasnost in stisko staršev kateri imajo z otrokom določene stike pa je povzročil ukrep, ki gibanje omejuje na zgolj eno občino. Postavilo se je vprašanje kako torej ravnati v primeru, da je otrok v drugi občini kot starš, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo pa ima pravico do stikov z njim.

Ker so se pojavile dileme o tem, kdaj in kako so v teh dnevih dovoljeni stiki med otrokom in tistim od staršev, s katerim otrok več ne živi, se je s pojasnili oglasilo tudi Vrhovno sodišče RS. Vrhovno sodišče RS je dne 06.04.2020 na spletni strani www.sodišče.si objavilo: "Nastale izredne razmere pri starših, ki živijo ločeno, in njihovih otrocih povzročajo hude stiske, velikokrat pa tudi željo, da bi bili neposredni stiki s staršem, pri katerem otrok ne živi, za čas epidemije povsem preprečeni. Menimo, da za takšen ukrep, če na strani staršev ali otroka oziroma drugih bližnjih, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, ni kakšnih rizičnih okoliščin, ki jih uvrščajo v posebej ranljivo skupino, praviloma ni razlogov." Na Vrhovnem sodišču RS opozarjajo tudi, da je izvajanje stikov med starši in otroki, ki ne živijo v isti občini, možno, saj se po objavljenem stališču ministrstva za notranje zadeve ukrep prepovedi gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča ne nanaša na vzdrževanje stikov med starši in otroki, ki so urejeni s sodno poravnavo ali sodno odločbo.

Starši najbolje poznajo svoje otroke in razmere, v katerih živijo, zato bi bilo v največjo korist otrok, če bi staršem uspelo, da bi ob upoštevanju vseh sprejetih ukrepov države sami oblikovali tak začasni dogovor o načinu izvrševanja stikov, ki bi bil otroku, staršem in njihovim bližnjim najmanj v škodo (tako Vrhovno sodišče RS). Na spletni strani državne uprave pa je Ministrstvo za pravosodje predlagalo še, da v kolikor ni mogoče zagotavljati oziroma izvajati stikov zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa, naj se za zagotovitev stika, ki je namenjen ohranjanju odnosa z drugim staršem, starši poslužujejo tehnologije, telefonov, morebitnih videokonferenc. Le če se starši ne morejo sporazumeti, o teh vprašanjih odloča sodišče (tako Vrhovno sodišče RS).

V času epidemije sodišča v družinskih zadevah odločajo o predlogih za izdajo začasne odredbe ter o predlogih za izrek ukrepov po zakonu o preprečevanju nasilja v družini in o predlogih za izrek ukrepov za varstvo koristi otroka po družinskem zakoniku. Pri predlogih za izdajo začasne odredbe sodišča ne opravljajo procesnih in izvršilnih dejanj, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih, razen če je oprava teh dejanj nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti. Vsi naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, izvedejo prek videokonference. Če to ni mogoče, bo sodnik ob upoštevanju okoliščin posamičnega primera ocenil, katera procesna dejanja bo opravil in na kakšen način, in bo to utemeljil v izdani odločbi. V takih primerih pa potrebujete odvetnika za družinsko pravo.

Glede stikov pod nadzorom je Vrhovno sodišče RS zavzelo drugačno stališče. Stiki pod nadzorom, se namreč izvajajo na pristojnih centrih za socialno delo, ti pa imajo med pandemijo neposredne stike s strankami le v nujnih primerih, tako praviloma nadzorovanih stikov na CSDju ne izvjajo. V primerih, ko so določeni stiki pod nadzorom, bo moralo sodišče v primeru daljšega trajanja pandemije, upoštevajoč okoliščine posameznega primera, na predlog staršev poiskati drugačno rešitev in to rešiti z začasno odredbo, ki bo v korist otroka. Predlog za spremembo stikov mora vložiti vaš odvetnik za družinsko pravo.

odv. Peter Prus Pipuš

Odvetništvo Prus Pipuš

Tavčarjeva ul.13

1000 Ljubljana

SI Slovenia

www.pipus.si

info@pipus.si

bottom of page