top of page

 GLEDE UPRAVIČENOSTI DO BPP od 1. 5. 2023 dalje

 

Po 13. členu ZBPP je do brezplačne pravne pomoči upravičena oseba, ki glede na svoj materialni položaj in glede na materialni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči.

Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

Sprejeta je bila sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki tudi od 2023 dalje spreminja osnovni znesek minimalnega dohodka, ta znaša 465,34‬ EUR.

 

Minimalni dohodek v letu 2023 dalje znaša 465,34‬ EUR(Zakon o socialnovarstvenih prejemkih - ZSVarPre, Ul. l. RS št. 61-3350/2010), kar pomeni, da povprečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 930,68 EUR.

14. člen ZBPP v 1. odst. določa, da se materialni položaj prosilca in njegove družine ugotavlja glede na dohodke in premoženje prosilca ter dohodke in premoženje oseb, ki se, za namen ugotavljanja materialnega položaja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, poleg vlagatelja upoštevajo po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Za ugotavljanje materialnega položaja prosilca in njegove družine iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, o načinu ugotavljanja materialnega položaja oseb pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči. Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) pa ureja navedeno materijo v členih od 12-25 in 27. členu, od 1.9.2014 dalje pa se namesto členov 12., 15., 16., 24., 25. uporabljajo določila Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS, št. 62/2010 s spremembami) in sicer 12.,14.,17., in 18. člen ZUPJS.

V dohodek prosilca se upoštevajo tudi Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel v obdobju iz 20. člena tega zakona, se upoštevajo v višini razlike med povprečno mesečno višino teh dohodkov in 0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona. Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred obdobjem iz 20. člena tega zakona, vendar v obdobju dvanajstih mesecev pred mesecem vložitve vloge, se upoštevajo, če dosegajo ali presegajo višino 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Ti dohodki se štejejo tako, da se kot lastni dohodek upošteva 1/12 dohodkov.(3) Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred obdobjem iz prejšnjega odstavka, se kot prihranki ali premoženje upoštevajo glede na višino oziroma vrednost po 27. oziroma 31. členu tega zakona. (4) Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova priložnostnega dela.

 

Ne glede na določbe 13. člena ZBPP se po 27. členu ZSVarPre brezplačna pravna pomoč ne odobri, če ima prosilec ali njegova družina prihranke oz. premoženje, ki se upošteva in ko dosega ali presega 22.336,32 EUR.

 

Tako so od 1.5.2023 do brezplačne pravne pomoči upravičeni vsi katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 930,68 EUR in katerih premoženje, ki se upošteva in ne dosega ali presega 22.336,32 EUR.

V zadevah brezplačne pravne pomoči, nas lahko predlagate kot BPP izvajalca.

 

odvetnik Peter Prus Pipuš,
Odvetništvo Prus - Pipuš
Slovenska c. 56

Ljubljana
SI- SLOVENIJA
odvetnik.pipus@gmail.com
http://www.pipus.si
0641 25 539

bottom of page