top of page

Brezplačna pravna pomoč - Odvetništvo Pipuš Prus

Če želite, da Vas bo v okviru BPP zastopal predan in dober odvetnik (pravnik), se obrnite na nas. Za brezplačno pravno pomoč je možno zaprositi samo za sodne postopke (pred sodišči).

 

Za stranke smo dosegljivi na tel. št.: 068 180 806 in  info@pipus.si glede BPP, kjer vam  lahko pomagamo pri izpolnjevanju obrazcev. Nove stranke v okviru brezplačne pravne pomoči  sprejemamo po  1.6.2022, pred tem si uredite BPP napotnico in odločbo, v kolikor želite, da vas zastopa naša pisarna. Sodišče lahko o odobritvi BPP odloča tudi 2 meseca in več, tako za BPP zaprosite čim prej in prošnjo pošljite na pristojno Okrožno sodišče. BPP prošnjo pridete izpolniti v pisarno, saj je tako poskrbljeno, da bo popolno izpolnjena. Roki za vložitev pravnih sredstev so kratki (3, 8, 15, 30 dni.....), zato prosite za BPP čim prej.   Vsi procesni roki od 1.2.2021 ponovno tečejo.

 

Na naslov pisarne  (po emailu ali pošti) nam pošljite opis problema, priložite dokumente, ter dostavite podpisano in izpolnjeno pooblastilo in BPP prošnjo, ter odločbo da prejemate denarno socialno pomoč. (dobite jo na spodnjem linku oz. Vam vse pošljemo po emailu). Smiselno je, da prošnjo za BPP vloži za vas pravnik iz naše pisarne (obisk v pisarni je mogoč ob ponedeljkih), saj bo tako vlogo popolna in pravilno izpolnjena, BPP pa bo odobren prej. V primeru nepravilno izpolnjene vloge,lahko to sodišče  zavrže.

Glede BPP pišite in kličite samo  na  tel. št.: 068 180 806 in  info@pipus.si. Sprejemamo samo resne stranke, ki morajo pripraviti vso dokumentacijo in jo s sabo prinesti na posvet v pisarno.

Naša pisarna izvaja  brezplačno pravno pomoč v skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (predhodno je potrebno dobiti odločbo o odobritvi BPP pristojnega Okrožnega sodišča - glede česar nam pišite)

na področju:

 • izterjava preživnin (vas lahko kreditiramo do konca postopka)

 • pisna pravna mnenja, skupaj s prvim pravnim nasvetom (potrebno je imeti BPP napotnico za prvi pravni nasvet in pripravo pisnega pr. mnenja..)

 • izterjava dolgov (možen dogovor dela po uspehu po plačilu avansa ali vas lahko kreditiramo do konca postopka)

 • postopek delitve skupnega premoženja zakoncev ali izvenzakonskih partnerjev

 • nepravdni postopki glede skrbništva, stikov z otroci in preživnine

 • odškodninski postopki

 • vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

 • stvarnega prava (različni postopki povezani z lastninskopravnimi upravičenji in stvarnimi pravicami..)

 • kazenskega prava (sprejemamo predvsem zahtevnejše zadeve in kazniva dejanja, , kot npr. ropi, neupravičeni prehodi državne meje, tihotapljenje beguncev, uboji, goljufije, velike tatvine, mamila in druge, sprejemamo pa stranke glede vseh področih kaz. prava, ki imajo pred sod. odprt postopek....),

 • obligacijskega prava (odškodnine, zdravniške napake, zahtevki iz naslova pogodb, tožbe na izpodbijanje pogodb, izpodbijanja pravnih dejanj dolžnikov, različni obligacijski zahtevki, kjer je sporna vrednost več  kot 6.000,00 EUR....)

 • medijskega prava (pravica do popravka in do odgovora po Zakonu o medijih)

 • ustavnega prava (postopek z Ustavno pritožbo - se v okviru BPP dodeli le izjemoma) .

 • pritožbe pred Evrospkim sodiščem za človekove pravice - ESČP ( - se v okviru BPP dodeli le izjemoma)

 • delovnega prava (neplačane plače, regres, potni stroški, odpovedi)

Drugih pravnih področij ne izvajamo v okviru BPP,  delamo pa jih odplačno. Svetovanje pisarna izvaja odplačno. Izvensodnih opravil BPP ne pokriva in jih je potrebno plačati.

Za prvi pravni nasvet je potrebno plačati 100 EUR + 22%DDV (122 EUR)

V zvezi s prošnjo za brezplačno pravno pomoč, v zgornjih postopkih in pomočjo pri izpolnjevanju obrazcev, se lahko oglasite na sedežu pisarne  na Slovenski c.56, Ljubjana vsak dan med 10.00 do 11.00 ure, kjer vam pomaga pravnik pri izpolnjevanju obrazcev, brezplačno v kolikor se odločite za nas. Obvezna je predhodna najava po emailu na: info@pipus.si. teden dni prej, zaradi zagotovitve razpoložljivega termina. Za vprašanja s področja BPP  in izpolnjevanja obrazcev lahko pokličete na št. : 068 180 806 .

 

S sabo prineseite tudi zadnje:

 • 3 plačilne liste oz. bančne izpiske

 • odločbo CSD, da ste prejemnik denarne socialne pomoči

 • dokumentacijo povezano s pravnim primerom

 • davčno številko in EMŠO številko vas in vaših družinskih članov

Pri izpolnjevanju BPP prošenj Vam lahko pomaga pravnik iz naše pisarne..

Brezplačna pravna pomoč je namenjena socialno šibkim, katerim je tako omogočen dostop do sodnega varstva. Brezplačna pravna pomoč primarno omogoča sodno varstvo, izjemoma tudi predsodno svetovanje, sklenitev poravnav. Za sodno varstvo po tem zakonu se poleg varstva pravic, obveznosti in pravnih razmerij ter varstva pred obtožbami v kazenskih zadevah pred za to ustanovljenimi domačimi in mednarodnimi sodišči štejejo tudi vse oblike izvensodnega poravnavanja sporov, določene z zakonom.

Brezplačna pravna pomoč po zakonu pomeni pravico upravičenca do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč (ki jo nudi odvetnik) in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. Brezplačna pravna pomoč torej ni brezplačna, ampak pomeni, da država plača (z zakonom znižani) znesek odvetniške nagrade za primer, ki ga zaprosi prosilec (posameznik) ter odobri Služba za brezplačno pravno pomoč (sodišče) v razmerju do določenega ali izbranega odvetnika. Vsakdo, ki je pod pogoji po tem zakonu lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji po zakonu. Brezplačna pravna pomoč torej ne pomeni pravdanja brez omejitev ali dolžnosti.

 

Brezplačno pravno pomoč nudimo predvsem slovenskim državljanom in ne tujcem, v kolikor imajo odločbo o dodelitvi BPP v Sloveniji.


Obrazec za BPP se pošlje na: Okrožno sodišče v Ljubljani, Služba za BPP, Tavčarjeva 9, SI-1000 Ljubljana oz. na pristojno službo za BPP, Okrožnega sodišča pod katerega pristojnost sodite.

 

Navodila za izpolnjevanje BPP obrazca: V obrazcu morate izpolniti vse osebne  podatke  in podatke o vašem premoženju in ga na 4 strani podpisati.

Na drugi strani obrazca za BPP , kjer piše

pravna zadeva: napišite konkretni postopek za katerega zaprosite za BPP (npr. razvezni postopek, postopek glede dodelitve otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitev preživnine, pospopek za plačilo odškodnine, kazenski postopek, postopek opr. št. , ki se obravnava pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.......).

Pod  navedba želene vrste, oblike in obsega brezplačne pravne pomoči se praviloma napiše:

 • redna BPP, pravno svetovanje in zastopanje pred sodiščem I. oz. II. stopnje in oprostitev stroškov sodnega postopka - če gre za sodni postopek

 • pravno svetovanje, študij spisa in priprava pisnega pravnega mnenja.

 

Organ za BPP lahko o vaši prošnji odloča tudi 2 meseca in več, tako si zagotovite BPP pravočasno in vložite BPP prošnjo čim prej.

Pod morebitni izbrani odvetnik navedite: odv. pisarna odvetnika Prus Pipuš Petra.

Kot izbranega odvetnika je potrebno vnesti ime in priimek odvetniške pisarne. V primeru, da se odločite za nas, je potrebno vpisati za izvajalca BPP - izbranega odvetnika:ali odvetniška pisarna odv. Peter Pipuša .  Prosim, da nam v zvezi s tem pišete na email: info@pipus.si oz. na naslov pisarne: Slovenska c.56, Ljubljana.. Prav je, da se odločite za dobrega odvetnika, ki bo branil Vaše pravice v civilnem ali kazenskem sodnem postopku. Prav tako nam lahko za kratek pravni nasvet pišete na zgornji email glede pravnih področij, ki jih pokrivamo.

Za izpolnitev pogojev za pridobitev BPP (brezplačna pravna pomoč) morate izpolnjevati finančne pogoje (socialno-ekonomska ogroženost) in vsebinski pogoji (verjetnost uspeha) ter izpolniti obrazec (BPP in BPP-družina za družinske člane) ter ga poslati na Okrožno sodišče po vašem stalnem ali začasnem prebivališču, razen v primeru delovnega/socialnega spora, ko obrazec pošljete na delovno in socialno sodišče ali v primeru upravnega spora na upravno sodišče. (v primeru, da boste vložili obrazec brezplačne pravne pomoči na napačno sodišče, bo to po preverjanju zadevo samo odstopilo na pristojno sodišče, lahko pa bi se zaradi tega odločanje zavleklo). Brezplačna pravna pomoč se torej presoja v okviru strokovnih služb istega sodišča (oz. iste krajevne in stvarne pristojnosti), ki bi odločalo o primeru, vendar o sami utemeljenosti primera (razen presoje teoretične verjetnosti) ne presoja.

Obrazec za BPP prejmete na tej povezavi (klikni)
 

Do brezplačne pravne pomoči so upravičene:

 • fizične osebe, ki so državljani RS in imajo stalno prebivališče v RS, so državljani EU in imajo stalno prebivališče v RS;

 • društva s statusom društva v javnem interesu po določilih zakona o brezplačni pravni pomoči;

 • na obrazcu je potrebno navesti vse vaše premoženje in prihodke

 • osebe, če povprečni mesečni dohodki po pravilih zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (po pravilih dodeljevanja denarno socialne pomoči) vaših družinskih članov (zakonca in otrok, ki ste jih po zakonu dolžni vzdrževati) ne presegajo 930,68 EUR  (v letu 2023) na družinskega člana (npr. če ste poročeni in imate enega mladoletnega otroka, torej dohodek družine ne sme presegati cca. 2700 EUR), če prejemate denarno socialno pomoč (v tem primeru se dohodkovni cenzus ne preverja);

 • v primeru prejemanja denarne socialne pomoči ste tudi upravičenec do BPP

 • o spremembah glede BPP v 2018 si preberite tukaj....

 • o spremembah glede BPP v 2019 si preberite tukaj....

 • o spremembah glede BPP v 2020 si preberite tukaj.... 

 • osebe, če ne razpolagajo s premoženjem (večje) vrednosti, ki bi lahko dajalo prihodke, kar bi vplivalo na dohodkovni kriterij (stanovanje ali hiša v kateri živite se redoma ne upošteva, če kvadratura izračunana na posameznega člana družine ne presega kriterijev) ali če prejemate denarno socialno pomoč (v tem primeru se dohodkovno-premoženjski cenzus ne preverja in ste praviloma vedno upravičeni do BPP);

 • osebe katerih pravna zadeva ima možnosti za uspeh in hkrati v postopku zasledujejo pomembno osebnostno pravico (vsebinski kriterij);


Predlagamo, da se pred vložitvijo vloge oz. prošnje za brezplačno pravno pomoč dogovorite z odvetnikom, ali bo vaš primer prevzel in se tako izognete morebitnim neprijetnim presenečenjem. Brezplačna pravna pomoč namreč ne izvajajo vse odvetniške pisarne ali sprejemajo vse vrste primerov. Glede tega nam pišite na email: info@pipus.si. V primeru, da ste neupravičeno prejeli BPP, morate vrednost te vrniti RS. V primeru da Vam je zavrnjena prošnja za BPP, morate vse storitve plačati v skladu z veljavno odvetniško tarifo.

BPP izvajamo  v Sloveniji (predvsem Območje Okrožnega sodišča v Ljubljani in Mariboru, ter v Kopru in Celju, po dogovoru tudi drugod iz Slovenije).

- vsa izvensodna opravila so odplačna, teh  ne krije BPP,

- na drugih pravnih področjih ne izvajamo brezplačne pravne pomoči, zastopamo pa stranke odplačno tudi na vseh drugih pravnih področjih

- tujcev ne zastopamo v okviru brezplačnepravne pomoči

Prvi posvet v pisarni stane 100,00 EUR +DDV, prav tako nadaljna ura svetovanja za fizične osebe. Za pravne osebe in njihove predstavnike, je cena svetovanja 120 EUR +DDV. Posvetov v pisarni ne krije BPP. Stalnim strankam se ta strošek lahko spregleda.

 

Vedno preverite, če izpolnjujete pogoje za BPP in da boste te pogoje izpolnjevali tudi v prihodnje, saj lahko država v primeru spremembe vašega premoženjskega stanja, BPP terja nazaj- glej npr.. članek https://www.rtvslo.si/moja-generacija/tozbo-izgubila-zdaj-pa-drzava-terja-se-5-600-evrov-za-brezplacno-pravno-pomoc/366539. BPP država lahko tudi terja nazaj, če ste pridobili premoženjsko korist v sodnem postopku oz. se spremenijo vaše premoženjske razmere.

Zato je pogosto smiselno odvetnika plačevati sproti, po opravljenih storitvah in ne zaprositi za BPP.

bottom of page