top of page

There are no items in this list

Please reload

SPREMEMBE GLEDE UPRAVIČENOSTI DO BPP od 1. 1. 2019 dalje

 

Po 13. členu ZBPP je do brezplačne pravne pomoči upravičena oseba, ki glede na svoj materialni položaj in glede na materialni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči.

Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

Sprejeta je bila sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki tudi od 1. januarja 2019 dalje ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v enaki višini kot je sedaj, to je 392,75 EUR.

 

Minimalni dohodek v letu 2019 dalje znaša 392,75 EUR(Zakon o socialnovarstvenih prejemkih - ZSVarPre, Ul. l. RS št. 61-3350/2010), kar pomeni, da povprečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 785,5 EUR.

14. člen ZBPP v 1. odst. določa, da se materialni položaj prosilca in njegove družine ugotavlja glede na dohodke in premoženje prosilca ter dohodke in premoženje oseb, ki se, za namen ugotavljanja materialnega položaja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, poleg vlagatelja upoštevajo po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Za ugotavljanje materialnega položaja prosilca in njegove družine iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, o načinu ugotavljanja materialnega položaja oseb pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči. Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) pa ureja navedeno materijo v členih od 12-25 in 27. členu, od 1.9.2014 dalje pa se namesto členov 12., 15., 16., 24., 25. uporabljajo določila Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS, št. 62/2010 s spremembami) in sicer 12.,14.,17., in 18. člen ZUPJS.

 

Ne glede na določbe 13. člena ZBPP se po 27. členu ZSVarPre brezplačna pravna pomoč ne odobri, če ima prosilec ali njegova družina prihranke oz. premoženje, ki se upošteva in ko dosega ali presega 18.482,40 EUR.

 

Tako so od 1.1.2019 do brezplačne pravne pomoči upravičeni vsi katerih mesečni dohodek na družinskega člana presegata 785,5 EUR in katerih premoženje, ki se upošteva in ne dosega ali presega 18.482,40 EUR.

 

odvetnik Peter Prus Pipuš,
Odvetništvo Prus - Pipuš
Tavčarjeva ul.13
1000 Ljubljana
SI- SLOVENIJA
odvetnik.pipus@gmail.com
http://www.pipus.si
0641 25 539

bottom of page