top of page
Delovno pravo
 
Na področju delovnega prava Vam odvetniška pisarna Prus Pipuš svetuje glede vprašanj povezanih z delovnim pravom.
 
Med drugim Vam svetujemo glede reševanja sporov, povezanih z delovnim razmerjem, pogoji dela, glede pogodbenega urejanja delovnega razmerja, odnosov med delodajalcem in delavcem in pri prenehanju delovnega razmerja. Delodajalcem svetujemo pri pripravi internih aktov. Po naročilu tudi pripravimo vse akte, ki so potrebni za urejanje delovnih razmerij (kolektivne pogodbe, splošne akte, pogodbe o zaposlitvi, druge vrste pogodb povezanih z delovnim pravom ipd.). Svetujemo Vam in Vas zastopamo v disciplinskih postopkih ter postopkih zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 
Stranke zastopamo v delovnih sporih za uveljavljanje pravic iz naslova delovnega razmerja (plače, regresa za letni dopust, prispevkov, potnih stroškov, regresa za malico.....)
 
Posredujemo pri reševanju konfliktov med delodajalci in delavci. Delavce in delodajalce zastopamo pred sodišči in drugimi organi.
Delavce zastopamo v primeru, ko jim delodajalec ne izplača palče, regresa za letni dopust, za kar je dobro imeti dobrega odvetnika za delovno pravo, saj so tako vaše možnosti za uspeh večje. Samo v primeru, da vas zastopana odvetnik, ki se ukvarja z delovnim pravom in uspete v postopku, Vam bo nasprotna stranka morala povrniti sorazmerni del stroškov celotnega postopka in del stroškov odvetnika.
 
Odvetnik za delovno pravo, odvetnik Prus Pipuš, Vas zastopa tudi v primeru, da ste imeli nezakonito sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas in zahtevate njeno transformacijo v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
 
Od uveljaviteve Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) dalje lahko stranke pred Delovnimi sodišči zastopa samo odvetnik, ki je vpisana v Imenik odvetnikov v Sloveniji ali oseba z opravljenim pravniškim državnim izpitom v Sloveniji, sicer se štetje, da pravdno dejanje ni opravljeno. Tako je prav, da vas v delovnem sporu zastopa dober odvetnik za delovno pravo.
 
Na področju delovnega prava spremljamo sodno prakso, sodelujemo z drugimi pravnimi strokovnjaki, tako smo na tekočem glede najboljših možnih rešitev za vaš problem.
 
Če imate probleme na zgoraj opisanih področjih, poiščite pomoč odvetnika za delovno pravo iz naše pisarne.
Naše storitve s področja delovnega prava zajemajo:
 • svetovanje in priprava pogodb o zaposlitvi 
 • zastopanje v postopkih nezakonitih odpovedi pogodb o zaposlitvi, tožb na plačilo plače, regresa za letni dopust, prispevkov, potnih stroškov, regresa za malico, odškodnin zaradi mobinga....
 • svetovanje in priprava pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami, urejanje statusa poslovodnih oseb
 • svetovanje in sodelovanje pri pripravi kolektivnih pogodb, splošnih aktov, pravilnikov, kodeksov in drugih internih aktov delodajalca
 • svetovanje in sodelovanje v postopkih prenehanja pogodb o zaposlitvi 
 • specializirani smo za področje zasebnega varovanja (zastopanje varnostnikov), gradbenih delavcev, fizičnih delavcev, čistilk, kuharjev, pomožnih delavcev, višje izobraženega kadra in strokovnih delavcev in drugih vrst delavcev
 • zastopamo tako delavce, ki delajo v zasebnem sektorju, kot tudi tiste, ki delajo v javni upravi, funkcionarje...
 • svetovanje in vodenje postopkov odpovedi delovnega razmerja večjemu številu delavcev, priprava programov razreševanja presežnih delavcev 
 • svetovanje in sodelovanje pri uvedbi in vodenju disciplinskih postopkov
 • svetovanje glede varstva pri delu in pogojev dela
 • posredovanje pri reševanju kolektivnih sporov
 • svetovanje v zvezi z mobingom na delovnem mestu
 • zastopanje delodajalcev in delavcev pred delovnim in socialnim sodiščem ter drugimi organi
 • prijava terjatev delavcev v stečajno maso
bottom of page