top of page

Obligacijsko pravo

 

Obligacijsko pravo je panoga civilnega prava. Obligacijsko pravo ureja razmerje med dvema ali več subjekti. Ena stranka je upravičena terjati od druge stranke izpolnitev obveznosti, druga pa je dolžna opraviti izpolnitev, pri čemer se lahko položaja tudi prepletata, udeleženih pa je lahko več oseb. Obligacijsko razmerje učinkuje le med pogodbenimi strankami in ne proti tretjim. Obligacijsko pravo v Sloveniji ureja Obligacijski zakonik. Obligacijsko pravo je bilo po rimskem pravu razdeljeno na pogodbe (kontrakte), kvazi kontrakte, delikte in kvazidelikte. Pravna teorija je kasneje obveznosti razdelila na poslovne in neposlovne. Poslovne obveznosti so tiste, ki nastanejo s pravnim poslom; z dvostranskim (pogodbe) ali enostranskim. Neposlovne obveznosti so posledice nekaterih pravnih dejstev, ki jih zakon določa kot odločilna za izvor obveznosti. To so zlasti nedopustna in krivdna dejanja - delikti, nedopustna dejanja ne glede na krivdo - kvazidelikti in neopravičene obogatitve na škodo druge stranke - kondikcije in verzije.

Naročnikom proaktivno svetujemo v različnih fazah dnevnega sklepanja poslov. Naše storitve vključujejo oceno tveganj posameznih pravnih poslov, sodelovanje pri pogajanjih, pripravo pogodb ter svetovanje v času trajanja pogodbenega razmerja. Na ta način omogočamo naročnikom nemoteno poslovanje ob minimiziranih pravnih tveganjih.

V primerih sporov svetujemo naročniku in ga zastopamo v sodnih in izvensodnih postopkih. Delujemo po načelu analiziranja možnosti uspeha in o možnostih za uspeh v pravdi svetujemo stranki po preučitvi predložene dokumentacije in posvetu z njo.

Naša pisarna nudi:

  • Pregled pogodb, ocena pravnih tveganj

  • Pogajanja

  • Priprava pogodb

  • Obveščanje o novi zakonodaji

  • Tožbe na plačilo odškodnine zaradi razlastitve imetnikov podrejenega kapitala pri sanaciji bank

  • Implementacija splošnih pogojev poslovanja

  • Ocena tveganj v sodnih in izvensodnih sporih

  • Zastopanje v sodnih in izvensodnih postopkih (arbitraža, mediacija)

bottom of page