top of page

Kazensko pravo - odvetnik za kazensko pravo

 

Svetujemo vam v zadevah s področja kazenskega in prekrškovnega prava. Pri pravnem pregledu posameznih poslov, postopkov in nameravanih dejanj vam svetujemo pri prekrškovnih in kazenskopravnih vidikih zadeve in predlagamo ukrepe in druge spremembe za zmanjšanje pravnega tveganja.

 

Zastopamo obdolžence, kršitelje in oškodovance v predkazenskih in kazenskih postopkih ter v postopkih o prekršku, vlagamo redna in izredna pravna sredstva ter pobude Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Pokrivamo vsa področja kazenskega prava, predvsem pa kazniva dejanja, nezakonitega prehoda državne meje po 308.členu KZ-1 (t.i. tihotapljenje ljudi),neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, kazniva dejanja goljufij, poslovnih goljufij, tatvin, umorov, ubojev... Zastopamo slovenske državljane, kot tujce.

 

Odvetnik za kazensko pravo vas zastopa v kazenskem in predkazenskem postopku.

Kvaliteta obrambe odvetnika za kazensko pravo je odvisna od tega, kako podrobno ste temu predstavili okoliščine domnevnega kaznivega dejanja in predložili ustrezne dokaze in predlagali primerne priče. Tudi če vam je dokazana krivda z veliko stopnjo gotovosti, poskušamo doseči čim milejšo kazen z navajanjem olajševalnih okoliščin, ki vas razbremenijo v kazenskem postopku.

 

Če spoznamo, da ima tožilstvo trdne, zakonite in verodostojne dokaze, se v izogib mučnemu dolgotrajnemu kazenskemu postopku, lahko na željo stranke pogajamo z državnim tožilstvom glede priznanja krive in odmeri nižje kazni, kot bi jo prejeli v primeru rednega sojenja.

 

 

Pogosto je tako, da je življenjskega pomena imeti dobrega odvetnika za kazensko pravo, saj tudi v primeru veliko obremenilnih dokazov in na videz ne-izhodnem položaju dober odvetnik za kazensko pravo, pripomore k pravičnejšemu kazenskemu postopku in posledično milejši kazni.

Velika razlika je, ali je obdolženi obsojen na 15 letno zaporno kazen in mora plačati vse stroške kazenskega postopka ali le na 7,5 letno zaporno kazen in je oproščen plačila stroškov kazenskega postopka.

 

Odvetnik Peter Pipuš, odvetnik za kazensko pravo, se trudi, da boste deležni poštenega sojenja in da bo se kazensko postopek za vas končal ugodno

V primeru, da tožilec vloži obtožnico oziroma obtožni predlog se zadeva odstopi pristojnemu Okrajnemu oz. Okrožnemu sodišču, ki naredi predhodne preizkus obtožnega akta. Pri formalno - materialnem preizkus obtožnega akta se sodišče ne sme spustiti v oceno in presojo doslej zbranih dokazov in na tej podlagi ugotavljalo, ali so podani znaki očitanega kaznivega dejanja. Od vložitve obtožnega akta vse do razpisa predobravnavnega naroka ali glavne obravnave lahko traja od nekaj mesec pa do nekaj let, odvisno v katerem mestu v Sloveniji teče kazenski postopek. Sodišče v Ljubljani je med bolj obremenjenimi sodišči v Sloveniji. V večjih mestih, kjer so večji sodni zaostanki, je doba daljša, v manjših mestih pa stvari prej pridejo na vrsto in se prej razpiše obravnava. Ko je uveden sodni postopek pred pristojnim sodiščem, je od obsega samega postopka, zbranih dokazov in obsega dokaznega gradiva in dokaznih predlogov obrambe in tožilstva odvisno, koliko časa bo zadeva trajala. Postopek lahko traja le nekaj mesec, lahko pa traja tudi do 10 let do pravnomočne sodbe. Ko sodišče izvede vse dokaze lahko izreče ustno sodba na koncu zadnje obravnave. Prepis sodbe z obrazložitvijo sodišče strankam vroči kasneje, na sodbo lahko čakate tudi več mesecev. Zoper sodbo je mogoče vložiti pritožbo na višje sodišče. V primeru, da je obdolženi obsojen, na pogojno sodbo, je treba pritožbo napovedati na samem naroku ali v roku osmih dni. V primeru zaporne kazni, Vam je obrazložen prepis sodbe vročen v vsakem primeru.

Po odločitvi višjega sodišča, ki lahko ugodi ali zavrne pritožbo, je mogoče v primeru neuspeha s pritožbo vložiti izredna pravna sredstva na Vrhovno sodišče Republike Slovenije in kasneje Ustavno pritožbo na Ustavno sodišče Republike Slovenije ter pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

Svetujem Vam, da na policiji na dajete izjav, če pa jih dajete to storite le ob pomoči svojega zagovornika- odvetnika za kazensko pravo.


 

Obstaja nepisano pravilo, da se krivi obdolženci ne zagovarjajo, kar pa nikakor ne drži, saj si lahko z zagovorom v predhodnih fazah predkazenskega postopka bistveno poslabšate položaj v nadaljevanju samega postopka.

Ni smiselno dajati izjav na policiji ali pred organi pregona -brez zagovornika – odvetnika za kazensko pravo.

 

Izvršitev kazensko pravnih sankcij

 

Izvršitev kazenskopravnih sankcij pomeni izvršitev obsodilne zaporne kazni, kar lahko pomeni, da zaporno kazen prestajate v zaporu oz. Da s pomočjo odvetnika za kazensko pravo zaprosite za alternativno prestajanje zaporne kazni.

 

Kazensko izvršilno pravo se ukvarja s pravnimi instituti omilitve kazni in pogojnim odpustom kazni. Tako je sodelovanje zagovornika- odvetnika za kazensko pravo potrebno tudi po izreku kazni s strani sodišča ter s tem določitvi bodisi zaporne kazni ali druge oblike kazni, saj z omenjenim niso izčrpane glede trajanja in oblike prestajanje kazni ali varstvenih ukrepov. Odvetnik za kazensko pravo Vam pomaga tudi po pravnomočnem zaključku kazenskega postopka, , ko je potrebno doseči izbris izvršene ali pretečene kazni, alternativno prestajanja kazni, omilitev kazni ali drug ukrep.

Odvetnik za kazensko pravo je v kazenskem postopku (postopku kazenske preiskave, predobravnalnim narokom, glavni obravnavi ali postopku pritožbe) vaš zagovornik ali pa vaš pooblaščenec, če nastopate v vlogi oškodovanca.

 

V primeru, da ste oškodovanec lahko zoper znanega storilca vložimo za vas kazensko ovadbo. V primeru, da tožilstvo zavrže vašo kazensko ovadbo, imate možnost kot subsidiarni tožilec v roku 8 dni po zavrženju kazenske ovadbe, prevzeti kazenski pregon in s pomočjo odvetnika za kazensko pravo vložiti sami obtožni predlog.

Kazenska preiskava je postopek pred sodiščem, ki je namenjen pomoči tožilstvu oz. Zasebnemu tožilcu in zbiranju dokazov raziskovanju kaznivega dejanja in razjasnitvi okoliščin kaznivega dejanja in pripomore k temu ali bo kasneje vložen obtožni predlog ali ne.


Odvetnik za kazensko pravo mora biti prisoten tudi na hišnih preiskavah in drugih procesnih dejanjih, na katerih je lahko ali mora biti prisoten obdolženi, saj samo tako zagotovi pošten postopek hišne preiskave, kjer v najmanjši meri posežejo v zasebnost vašega stanovanja in vaše ostale osebnostne pravice.

 

Naše storitve s področja kazenskega in prekrškovnega prava zajemajo: 

  • svetovanje s področja kazenskega in prekrškovnega prava   

  • svetovanje in pravna ocena kazenskopravnih in prekrškovnih vidikov pravnih poslov

  • zastopanje pred policijo, prekrškovnimi organi, državnim tožilstvom in sodišči

  • vlaganje rednih pravnih sredstev (pritožbe, ugovori, zahteve za sodno varstvo)

  • vlaganje izrednih pravnih sredstev (zahteve za varstvo zakonitosti, obnova postopka, izredna omilitev kazni)

  • vlaganje ustavnih pritožb zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin

  • vložitev pritožbe na ESČP

bottom of page