top of page

PROBLEMATIKA IZVAJANJA STIKOV OTROKA S TISTIM OD STARŠEV, KATEREMU OTROK NI ZAUPAN V VARSTVO IN VZGOJO V ČASU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA SARS-COV-2

V času drugega vala Covid-19 s katerim se trenutno soočamo, se mnogo staršev ponovno spopada s številnimi težavami in vprašanji glede primernosti in zakonitosti izvajanja stikov s svojimi otroci, ki so zaupani v varstvo drugemu od staršev. Dne 16.10.2020 je začel veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Odlok), s katerim je Vlada začasno prepovedala prehajanje iz statističnih regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev.

Izjeme od prepovedi prehajanja iz »rdečih« regij

Po tretjem členu Odloka je prebivalcem »rdečih« regij ob upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na prepoved prehod dovoljen, če gre za prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču.

Za uveljavljanje izjem so potrebna dokazila, tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin. V primeru prehajanja regije zaradi izvrševanja stikov (izjema po četrti alineji tretjega člena Odloka), bo tako potrebno izkazati pravnomočno sodno odločba ali sodna poravnava o stikih.

V primeru neizvajanja stikov, kot so določeni po sodbi ali sodni poravnavi ter se starša o tem ne moreta dogovoriti, obstaja pravno sredstvo vložitev predloga za izdajo začasne odredbe v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Sodišče se je v času epidemije soočalo z mnogo predlogi, s katerimi eden od staršev zahteva prepoved izvajanja stikov z otrokom zaradi nevarnosti okužbe, drugi pa zahteva izdajo začasne odredbe o stikih, ker mu drugi starš ne dovoli stika iz tega istega razloga. Ti izvršilni postopki so sicer nujni in tečejo hitro tudi v kriznih razmerah, vendar to ne pomeni, da sodišče v konkretnem primeru, ko gre za vprašanje največje koristi otroka, ni dolžno zbirati procesnega gradiva za ugotovitev odločilnih okoliščin, na podlagi katerih lahko presoja, če je izvršitev sodne odločbe res v skladu s koristjo otroka, posebej, ko katera od strank zatrjuje okoliščine o tem, da stiki otroku niso v korist. Torej ne gre za avtomatizem in sodišče kljub izvršilnemu naslovu (sodna odločba ali sodna poravnava) presoja največje koristi otroka.

Priporočila glede izvajanja stikov

Po 141. členu Družinskega zakonika ima otrok pravico do stikov z obema od staršev in oba od staršev imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo koristi otroka. Na podlagi navedenega lahko razberemo, da je pravica do stikov obojestranska (imetnika te pravice sta torej tako otrok kot tudi starš), pri čemer pa je osnovno vodilo pri njenem izvrševanju korist otroka.

Centri za socialno delo Slovenije so glede stikov z otrokom v času epidemije objavili obvestilo, v katerem so starše pozvali, naj kljub pravici do stikov, upoštevajo koristi otroka in razmislijo o smiselnosti izvajanja stikov ter izpostavljanja otroka okužbi virusa COVID-19. Po priporočilu CSD naj se tako stiki, če je le možno, ne izvajajo v fizični obliki, temveč preko različnih tehnologij (npr. telefon, računalnik, video prenos ipd.).

Prav tako se je z vprašanjem ali so zaradi epidemije dolžni drugemu staršu omogočiti sodno določene stike z otrokom oziroma ali je treba te izvesti pod nadzorom, ki se izvaja v prostorih centrov za socialno delo, obrnilo več staršev in odvetnikov. Marca je tako s strani oblasti prišlo do navodil, da naj otroci ne prehajajo med družinami, ker bi se na ta način lahko morebitna okužba prenesla iz enega okolja v drugo hkrati pa bi se na ta način okužilo več ljudi, kot bi se, če bi otrok ostal pri staršu, ki mu je otrok zaupan varstvo in vzgojo. “Čeprav tudi v teh izrednih okoliščinah velja, da mora po 2. členu zakona o sodiščih pravnomočno odločbo sodne oblasti spoštovati vsaka fizična in pravna oseba, menimo, da je treba pri izvrševanju pravnomočnih sodnih odločb, ki urejajo stike otroka s tistim od staršev, ki mu otrok ni dodeljen v varstvo in vzgojo, upoštevati tudi z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi odrejene in priporočene ukrepe in pri tem izhajati predvsem iz načela varstva koristi otrok,”. Ker tako stališče očitno ni v skladu z zakonom (kar ministrstvo priznava v samem mnenju), je Vrhovno sodišče RS dne 6. 4. 2020 na spletni strani objavilo; "Nastale izredne razmere pri starših, ki živijo ločeno, in njihovih otrocih povzročajo hude stiske, velikokrat pa tudi željo, da bi bili neposredni stiki s staršem, pri katerem otrok ne živi, za čas epidemije povsem preprečeni. Menimo, da za takšen ukrep, če na strani staršev ali otroka oziroma drugih bližnjih, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, ni kakšnih rizičnih okoliščin, ki jih uvrščajo v posebej ranljivo skupino, praviloma ni razlogov."

Številna vprašanja v obliki klicev na brezplačno številko in tudi pobud v zvezi z izvajanjem stikov s starši, ki so jim otroci bili dodeljeni v varstvo in vzgojo s pravnomočno sodno odločbo dobiva Varuh človekovih pravic RS (Varuh). Po mnenju Varuha je v teh časih še toliko bolj pomembno dogovarjanje in sporazumevanje med staršema glede izvajanja stikov na način, da je to v otrokovo največjo korist. Hkrati opozarja, da situacija, v kateri se nahajamo ne sme biti priložnost za iskanje neutemeljenih razlogov, da se stiki z otroki ne izvajajo. Ni pa mogoče povsem izključiti, da se pojavljajo tudi takšni primeri, zlasti ko gre za konflikte in nezaupanje med starši, ki so obstajali že pred razglašeno epidemijo. Zavedati se je treba, da so trenutno na preizkušnji vsi odnosi, tudi otroci občutijo ukrepe in omejitve, zato je tudi dolžnost staršev, ki ne živijo (več) skupaj, da jim pomagajo ta čas preživeti s čim manj posledicami. Ko gre za otroke staršev, ki ne živijo skupaj, imajo lahko ti dva doma, dve družini in preživljanje časa z obema staršema lahko predstavlja njihovo največjo korist, saj je vzdrževanje stikov z obema staršema pomembno za njihov psihofizični razvoj. To mora veljati tudi (ali pa še v večji meri) za sedanje izredne razmere.

V primeru dodatnih pravnih vprašanj, nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov info@pipus.si in z veseljem vam bomo svetovali.

odv. Peter Prus Pipuš

Odvetništvo Kobentar- Prus Pipuš

Vurnikova 2

1000 Ljubljana

SI Slovenia

www.pipus.si

info@pipus.si

bottom of page